POSTAW NA STAŁY DOSTĘP DO ŚRODKÓW
BEZ UTRATY ZYSKÓW

Investor Oszczędnościowy
Najlepszy subfundusz dla Twoich oszczędności.

gotówka może być ci potrzebna i nie chcesz zamrażać OSZCZĘDNOŚCI?

Skorzystaj z możliwości, jakie daje Investor Oszczędnościowy. Pieniądze wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz, a cały zysk zabierasz ze sobą. Możesz wypłacić całość lub jedynie część ulokowanej kwoty, zawsze zachowując wypracowany zysk. Najniższy możliwy profil ryzyka subfunduszu oraz możliwość szybkiej wypłaty dowolnej kwoty powodują, że Investor Oszczędnościowy to idealna atrakcyjna forma oszczędzania i dlatego był jednym z najchętniej wybieranych funduszy inwestycyjnych w 2016, 2017 i pierwszej połowie 2018 r.

Stopa zwrotu z Investor Oszczędnościowy

* Dane na dzień 31 grudnia 2018 roku

Chcę by moje pieniądze pracowały już teraz

WARTO WIEDZIEĆ

Jeden z najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych

Investor Oszczędnościowy to jeden z najchętniej kupowanych subfunduszy otwartych w 2016, 2017 r. i pierwszej połowie 2018 r1. Dołącz do ponad 55 tys. klientów, którzy już zainwestowali!

 

 

Zawsze 0% opłat

Investor Oszczędnościowy nie pobiera opłat za nabycie i odkupienie jednostek uczestnictwa. Cała kwota, którą wpłacisz jest inwestowana.

 

 

 

 

Atrakcyjna stopa zwrotu

Stale analizujemy rynek papierów dłużnych, dobierając do portfela te o najkorzystniejszym połączeniu oferowanego zysku i wiarygodności. Naszym celem jest wypracowanie atrakcyjnego zysku  przy niskiej zmienności.

 

 

Wysoka wiarygodność

Aktywa subfunduszu lokujemy tylko w papierach dłużnych wiarygodnych emitentów. Dokładnie analizujemy wszystkie inwestycje tak, by zapewnić bezpieczeństwo ulokowanych środków. Inwestujemy głównie w obligacje i inne instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa, banki i wiodące polskie przedsiębiorstwa.

 

 

 

 

Wpłaty i wypłaty bez ograniczeń

Dajemy Ci pełną kontrolę nad inwestycją w naszym subfunduszu. Środki z Investor Oszczędnościowy możesz wycofać w każdej chwili. Bez względu na to kiedy zdecydujesz, że potrzebna Ci gotówka wypłacimy Ci wszystkie zgromadzone środki wraz z wypracowanym zyskiem.

 

 

 

 

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Investor Oszczędnościowy jest zarówno doskonałym narzędziem do oszczędzania, jak również bardzo dobrym uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Najniższy możliwy profil ryzyka oraz możliwość szybkiego umorzenia jednostek powodują, że subfundusz idealnie sprawdza się jako płynny i defensywny składnika portfela.

 

 

 

 

O FUNDUSZU

CEL INWESTYCYJNY

Celem Investor Oszczędnościowy jest zapewnienie inwestorom stabilnego zysku, przy jednoczesnym ograniczeniu zmienności wyceny jednostki uczestnictwa.

Polityka inwestycyjna

Zakłada inwestowanie środków subfunduszu w obligacje skarbowe o niskim ryzyku stopy procentowej, papiery dłużne banków, listy zastawne oraz płynne obligacje korporacyjne emitowane przez polskie przedsiębiorstwa, głównie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych o ugruntowanym standingu finansowym.

SYNTETYCZNY WSKAźNIK RYZYKA I ZYSKU

POSTAW NA SPECJALISTÓW

Investor Oszczędnościowy to subfundusz zarządzany przez Investors TFI, firmę od kilkunastu lat obecną na polskim rynku. Dzięki bardzo dobrym wynikom zarządzanych funduszy wielokrotnie zostaliśmy sklasyfikowani jako najlepsza krajowa firma zarządzająca funduszami. Tytuł najlepszego TFI zdobyliśmy w rankingach Gazety Parkiet (2013 i 2016 r.), Analiz Online (2017 r.) oraz Rzeczpospolitej (w 2016, 2017 i 2018 r.).

INWESTUJ Z NAJLEPSZYMI

Investor TFI od lat w ścisłej czołówce rankingów najlepszych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

Najlepsze TFI 2017 roku
 w rankingu Analiz Online3

Najlepsze TFI 2016 i 2017 roku
wg rankingu Rzeczpospolitej7

Drugi rok z rzędu
w ścisłej czołówce

Najlepsze TFI 2013 i 2016 r.
wg Gazety Parkiet2

Pytaj także w swoim banku lub domu maklerskim.

Investors TFI S.A. jest podmiotem prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego decyzją nr DFI/W/4034-30/1N-1-3432/05 z dnia 12 lipca 2005 r. w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy. Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o informacje obejmujące w szczególności: opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabelę opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte w Prospekcie Informacyjnym funduszu dostępnym w punktach dystrybucji funduszu, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie investors.pl.

1 Źródło: https://www.analizy.pl/fundusze/temat-tygodnia/21499/fundusze-ktore-podbily-serca-klientow-w-2016-roku.html, https://www.analizy.pl/fundusze/temat-tygodnia/23264/fundusze-ktore-podbily-serca-klientow-w-2017-roku.html, https://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/24058/najpopularniejsze-fundusze-pierwszego-polrocza-2018-r-.html.

2 Źródło: Gazeta Giełdy „Parkiet” z dnia 19 marca 2014 r., zgodnie z przyjętymi głównymi faktami i założeniami, w tym przynależnością do grup porównawczych oraz źródłami informacji wykorzystanymi do porównania przez Gazetę Giełdy „Parkiet” http://www.parkiet.com/artykul/1365941.html.

3 Żródło: Za Analizy Online, zgodnie z przyjętymi głównymi faktami i założeniami, w tym przynależnością do grup porównawczych oraz źródłami informacji wykorzystanymi do porównania przez Analizy Online, www.analizy.pl.

4 Źródło: „Rzeczpospolita” z dnia 20 października 2016 r., zgodnie z przyjętymi głównymi faktami i założeniami, w tym przynależnością do grup porównawczych oraz źródłami informacji wykorzystanymi do porównania przez „Rzeczpospolitą”,  http://www.rp.pl/Lokaty-i-inwestycje/310199888-Na-szczycie--niewielkie-przetasowania.html#ap-2.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym, nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, oraz nie są tożsame z wynikiem inwestycyjnym uczestnika funduszu, gdyż nie uwzględniają pobieranej opłaty manipulacyjnej i podatków. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa funduszy może być pobierana opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym funduszu. Wartość jednostek uczestnictwa może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału.