POSTAW NA STAŁY DOSTĘP DO ŚRODKÓW
BEZ UTRATY ZYSKÓW

Investor Oszczędnościowy
Najlepszy subfundusz dla Twoich oszczędności.

gotówka może być ci potrzebna i nie chcesz zamrażać OSZCZĘDNOŚCI?

Skorzystaj z możliwości, jakie daje Investor Oszczędnościowy. Pieniądze wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz, a cały zysk zabierasz ze sobą. Możesz wypłacić całość lub jedynie część ulokowanej kwoty, zawsze zachowując wypracowany zysk. Najniższy możliwy profil ryzyka subfunduszu oraz możliwość szybkiej wypłaty dowolnej kwoty powodują, że Investor Oszczędnościowy to idealna atrakcyjna forma oszczędzania i dlatego jest jednym z najchętniej wybieranych funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Stopa zwrotu z Investor Oszczędnościowy

* Dane na dzień 31 grudnia 2019 roku

Chcę by moje pieniądze pracowały już teraz

WARTO WIEDZIEĆ

Jeden z najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych

Investor Oszczędnościowy to jeden z najchętniej kupowanych subfunduszy otwartych w 2016, 2017 r. i pierwszej połowie 2018 r1. Dołącz do ponad 55 tys. klientów, którzy już zainwestowali!

 

 

Zawsze 0% opłat

Investor Oszczędnościowy nie pobiera opłat za nabycie i odkupienie jednostek uczestnictwa. Cała kwota, którą wpłacisz jest inwestowana.

 

 

 

 

Atrakcyjna stopa zwrotu

Stale analizujemy rynek papierów dłużnych, dobierając do portfela te o najkorzystniejszym połączeniu oferowanego zysku i wiarygodności. Naszym celem jest wypracowanie atrakcyjnego zysku  przy niskiej zmienności.

 

 

Wysoka wiarygodność

Aktywa subfunduszu lokujemy tylko w papierach dłużnych wiarygodnych emitentów. Dokładnie analizujemy wszystkie inwestycje tak, by zapewnić bezpieczeństwo ulokowanych środków. Inwestujemy głównie w obligacje i inne instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa, banki i wiodące polskie przedsiębiorstwa.

 

 

 

 

Wpłaty i wypłaty bez ograniczeń

Dajemy Ci pełną kontrolę nad inwestycją w naszym subfunduszu. Środki z Investor Oszczędnościowy możesz wycofać w każdej chwili. Bez względu na to kiedy zdecydujesz, że potrzebna Ci gotówka wypłacimy Ci wszystkie zgromadzone środki wraz z wypracowanym zyskiem.

 

 

 

 

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Investor Oszczędnościowy jest zarówno doskonałym narzędziem do oszczędzania, jak również bardzo dobrym uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Najniższy możliwy profil ryzyka oraz możliwość szybkiego umorzenia jednostek powodują, że subfundusz idealnie sprawdza się jako płynny i defensywny składnika portfela.

 

 

 

 

O FUNDUSZU

CEL INWESTYCYJNY

Celem Investor Oszczędnościowy jest zapewnienie inwestorom stabilnego zysku, przy jednoczesnym ograniczeniu zmienności wyceny jednostki uczestnictwa.

Polityka inwestycyjna

Zakłada inwestowanie środków subfunduszu  obligacje skarbowe o niskim ryzyku stopy procentowej, papiery dłużne banków, listy zastawne oraz płynne obligacje korporacyjne emitowane przez polskie przedsiębiorstwa, głównie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych o ugruntowanym standingu finansowym.

SYNTETYCZNY WSKAźNIK RYZYKA i ZYSKU

POSTAW NA SPECJALISTÓW

Investor Oszczędnościowy to subfundusz zarządzany przez Investors TFI, firmę od kilkunastu lat obecną na polskim rynku. Dzięki bardzo dobrym wynikom zarządzanych funduszy wielokrotnie zostaliśmy sklasyfikowani jako najlepsza krajowa firma zarządzająca funduszami. Tytuł najlepszego TFI zdobyliśmy w rankingach Gazety Parkiet (2013, 2016 i 2018 r.), Analiz Online (2017 i 2018 r.) oraz Rzeczpospolitej (w 2016, 2017, 2018 i 2019 r.).

INWESTUJ Z NAJLEPSZYMI

Investor TFI od lat w ścisłej czołówce rankingów najlepszych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

NAJLEPSZE TFI
2017 i 2018 roku
wg Analiz Online

NAJLEPSZE TFI
2016, 2017, 2018 i 2019 roku
wg Rzeczpospolitej

NAJLEPSZE TFI
2013, 2016 i 2018 roku
wg Gazety Giełdy
i Inwestorów PARKIET

Pytaj także w swoim banku lub domu maklerskim.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.

Przed podjęciem decyzji o nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu, Klient powinien zapoznać się z Prospekt informacyjny, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów oraz informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które dostępne są na stronie internetowej investors.pl oraz w punktach dystrybucji Subfunduszu. Powyższe dokumenty zostały sporządzone w języku polskim. Należy pamiętać, iż inwestycje dokonywane przez Subfundusz obarczone są ryzykiem, a nie stanowią wyłącznie szansy na wzrost wartości inwestycji. Poziom ryzyka i zysku Subfunduszu został oznaczony na skali siedmiostopniowej, gdzie 1 oznacza niższe ryzyko i potencjalnie niższy zysk, zaś 7 oznacza wyższe ryzyko i potencjalnie wyższy zyska. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się  Prospekcie informacyjnym.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Przedstawiony wynik funduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika Subfunduszu, gdyż nie uwzględnia pobieranej opłaty manipulacyjnej i podatków.
Investors TFI S.A. ani zarządzane przez nie Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych funduszy.

Materiał został sporządzony przez Investors TFI S.A. z siedzibą w Warszawie. Investors TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego uprawniającego Towarzystwo do prowadzenia działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie nimi, w tym do pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa zarządzanych przez Investors TFI S.A. funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, reprezentowanie funduszy wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnym AFI a także zbiorczym portfelem papierów wartościowych.
Informacje o Investors TFI S.A. oraz prowadzonej przez nie działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo oraz o podstawowych zasadach postępowania w konfliktem interesów znajdują się na stronie internetowej Investors TFI S.A.: https://investors.pl/informacje-i-dokumenty/regulaminy/.

Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu może być pobierana opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie informacyjnym. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem została wskazana w Prospekcie informacyjnym.
Z aktualną wysokością stawek opłaty manipulacyjnej oraz opłaty za zarządzenie Klient może zapoznać się na stronie internetowej Towarzystwa – dokument Tabela opłat: https://investors.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/

1 Źródło: https://www.analizy.pl/fundusze..., https://www.analizy.pl/fundusze..., https://www.analizy.pl/fundusze/....

Tytuł (Najlepsze TFI 2013, 2016, 2017, 2018, 2019) oraz Nagrody (Złoty Portfel 2013, 2015, 2016, 2018 i Alfa 2013, 2014, 2017, 2018) zostały przyznane zgodnie z przyjętymi głównymi faktami i założeniami, w tym przynależnością do grup porównawczych oraz źródłami informacji wykorzystanymi do porównania Gazetę Giełdy Parkiet, dziennik Rzeczpospolita oraz Analizy Online.

Nota prawna: Materiał oraz zawarte w  prognozy stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego autora i oparte zostały na stanie wiedzy aktualnym na dzień jego sporządzenia. Przy sporządzeniu materiału i zawartych w nim prognoz oparto się na informacjach pozyskanych z powszechnie dostępnych i uznanych za wiarygodne źródeł, dokładając należytej staranności, aby informacje zamieszczone w niniejszym materiale były rzetelne, niemniej jednak nie można zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności. Investors TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany przedstawionych opinii, i tym w przypadku zmiany sytuacji rynkowej, bez konieczności powiadamiania o niej adresatów niniejszego materiału. Investors TFI S.A. nie gwarantuje ziszczenia się scenariuszy lub prognoz zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności przedstawione informacje (historyczne i prognozowane) nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Materiał niniejszy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych komentarzy i prognoz nie mogą stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.